algemene voorwaarden

 

beginpagina

 

                                                                                                        

 

Algemene Voorwaarden van Walk-on Pedicurepraktijk

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Walk-on Pedicurepraktijk  en een cliënt waarop Walk-on Pedicurepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen 
Walk-on Pedicurepraktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap zal zoveel als Walk-on Pedicurepraktijk redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Walk-on Pedicurepraktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Walk-on Pedicurepraktijk  het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Walk-on Pedicurepraktijk  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Walk-on Pedicurepraktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Walk-on Pedicurepraktijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten
contant te voldoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder